Μητσοτάκης και Επιστήμη: οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού αμφισβήτησαν το όφελος που έχει ένας ασθενής από την εισαγωγή του σε ΜΕΘ. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που τάσσεται ενάντια στα επιστημονικά δεδομένα και τις συμβουλές του ΠΟΥ για τη διαχείριση της πανδημίας.

2021.12.03 19:46 Naurgul Μητσοτάκης και Επιστήμη: οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού αμφισβήτησαν το όφελος που έχει ένας ασθενής από την εισαγωγή του σε ΜΕΘ. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που τάσσεται ενάντια στα επιστημονικά δεδομένα και τις συμβουλές του ΠΟΥ για τη διαχείριση της πανδημίας.

submitted by Naurgul to Koina [link] [comments]


2021.12.03 19:46 ObliterationBeam What should I be doing?

Hello all,
Super new to WoTLK basically only played WoW during Shadowlands and when Vanilla launched. I am currently a 4.2k GS Ele Shaman and wondering what else I should be doing to gear up. I also have some gear for Resto if queues are taking too long to find a healer. I have all WoTLK factions Exalted, and have Jewelcrafting and Mining at 450. I’ve never done these raids. I don’t have a guild since I’m not sure how to join one. I’m in NA EST on Frostmourne if that helps.
So my question is what should I be doing aside from spamming heroic dungeons?
submitted by ObliterationBeam to warmane [link] [comments]


2021.12.03 19:46 General-Permission-5 The truth is, you are 100% normal.

submitted by General-Permission-5 to Showerthoughts [link] [comments]


2021.12.03 19:46 tsuke1 I choose the Blue Pill when it comes to covid

In the matrix Cypher says "I know that when I eat this steak its just the matrix telling me that it is delicious. And you know what ignorance is bliss"
I want a similar approach to covid. Im going to live my life with no masks, no social distancing, and no fear. I dont want to hear about the Omegatron, Optimus, or Bumblebee variant. Ill just assume theres always another variant out there waiting to get me. In fact the only time I want to hear about covid is when they are hooking me up to a respirator and they tell me its finally gotten me. In the meantime everybody else can go huddle in their bunkers while I enjoy life.
submitted by tsuke1 to BreakingPoints [link] [comments]


2021.12.03 19:46 AlyksTheSage (not my photo, just using it as an example.) would anyone like to see 2000's gaming make a retro comeback? or even better, see a 2000's gaming subreddit be made?

(not my photo, just using it as an example.) would anyone like to see 2000's gaming make a retro comeback? or even better, see a 2000's gaming subreddit be made? submitted by AlyksTheSage to gaming [link] [comments]


2021.12.03 19:46 zia_viola Curly pep :( (description with pics)

submitted by zia_viola to plantclinic [link] [comments]


2021.12.03 19:46 construction_pro DEWALT Wireless Earphones Due to Burn and Fire Hazards

submitted by construction_pro to Dewalt [link] [comments]


2021.12.03 19:46 vikinick Cleo attempts a training stop on Andrews

Cleo attempts a training stop on Andrews submitted by vikinick to RPClipsGTA [link] [comments]


2021.12.03 19:46 orangeheatt Cops, lawyers and investigators of Reddit, would you support Spiderman if he was real? Why or why not?

submitted by orangeheatt to AskReddit [link] [comments]


2021.12.03 19:46 TraitorKratos Whitecloaks in episode 5

Whitecloaks in episode 5 submitted by TraitorKratos to WetlanderHumor [link] [comments]


2021.12.03 19:46 Fishing_boi Found this on a MD Discord I'm in, I knew I wasn't the only one associating these 2 with each other!

Found this on a MD Discord I'm in, I knew I wasn't the only one associating these 2 with each other! submitted by Fishing_boi to MurderDrones [link] [comments]


2021.12.03 19:46 2scared2write I(22F) miss my ex (25M) but have been with my partner (32M) for almost 4 years.

I spent the better part of my teen years with my ex; I was in a really tough spot during those years though family wise, just a lot of dark shit going on behind closed doors that I felt that I had to deal with by myself - so, whenever the going got rough, I'd check out and leave. I ghosted my ex and then would come back weeks or months later because he'd be waiting for me, essentially. We were long distance and I kept him a secret from pretty much everyone in my life because I didn't want to get in trouble for being with him (as I had before when we first met in middle school). But being long distance + it being a secret really made it easy to just shut him out. I was really messed up back then, my communication skills were shot and I also resented my ex for things that weren't his fault. He was a little bit older than me, so I feel that he was more mature in a lot of ways, and I simply wasn't. Not to say that my ex never did anything to me because he definitely did his share of damage, it always takes two to tango, but that's beside the point. My ex was more than my partner, he was my best friend, I felt like I could talk to him about really anything forever, although I avoided serious topics for the most part - he would accept anything I said with open arms and listen to me. We had a lot of fun, I felt like he was like another part of me, like we were just cut from the same cloth or twin flames or something. Some of my friends knew a little bit about him, and I always felt like he'd just fit in perfectly with my group of friends and that my family would like him too if they'd just give him a chance now that we were older. We tried to make it work one last time when I was 18, but things were still pretty weird at home for me and wouldn't be okay for at least 2 years after that (unbeknownst to me at the time, obviously). He had told me that that was the last chance I had and that he was done when I started to distance myself and fall into the same shitty habits, as he was participating in some of his own poor communication habits as well. We were both still young though, I was barely out of high school at that point.

A few weeks after we split, I met someone else - someone older, really gentle with me, sweet for the most part. He also had problems of his own, he was a drunk and that became a distraction for me honestly. I distracted myself focusing on my new partner's problems to avoid my own and to avoid feeling hurt over my ex. He has been sober now for almost 2 years. My ex found out about him soon after we started dating and assumed that I had either left him for someone else or straight up cheated, I don't know exactly because I have yet to ask. I haven't spoken to him in almost 4 years. I think in 2 or 3 days it'll be 4 years since we split.

With my partner now, things have always been relatively smooth. My parents know about him, my family does in general, etc. I love him, but I also feel like I never left or felt like I could because he'd be alone without me. I didn't want to be another cause for him to drink, or to break his sobriety. We'd been trying to move in together for about 3 years, and this summer we eventually found a place. Before that though, it had been constant excuses of not having a good credit score, or the right documents, or no places being available for us to apply to because of the pandemic, etc etc it was just one thing after another. Part of me felt like he wasn't trying hard enough for me, being 10 yrs older than me and yet he couldn't just step up to the plate. I was always there for him when he needed something, whether it was money (that he'd pay back to me; I preferred it this way so he wouldn't make his credit score worse) or help doing something, finding something, writing up documents for his boss to sign, etc. When I wanted something from him, like for him to view a place or apply somewhere or get a document signed on time, I felt like it was an inconvenience or something - and sometimes I still feel like stuff that I need him to do is inconvenient for him. This was really the only issue we had, or have - we don't fight about it or anything, but sometimes I just feel like he won't make decisions unless I force him. I even felt this way about our moving situation because he was essentially getting evicted (not because of something he did, just paperwork related and he wasn't officially on the lease, just renting a room from someone who was). So, it took him getting kicked out basically for him to put the pedal to the metal and find a place for us to live. I sincerely think I would still be living at my old place if he wasn't evicted. I just felt like it wasn't a priority for him because he was comfortable. Now, he's happy we live together and everything - and I am too, sometimes, I was at first but I don't know.

In November of last year, I started writing a journal or letter to my ex. I would just add to it whenever I was thinking about him, regardless of it was positive or negative, I'd write out how I felt about certain situations, why I did things or why I think I was the way I was back then. These were conversations I was already having in my own head for a long time, I don't think I've gone a day without thinking about him in the last ten years probably. I thought that it'd eventually go away, that I'd heal, that he'd move on too - but none of that seems to have happened. If anything, since I started writing this letter, its gotten worse by the day. I sincerely started to swear to myself that if my current SO didn't get it together by this August, that I'd just move to my ex's state and try to start over. I felt like doing that would be the only way to prove to my ex that I was serious and that I was sorry - maybe its just me trying not to do what my current SO was doing, just dragging his ass until the last second about it. But, in June - we got the eviction news and my SO had to figure it out, fast forward to me moving in with him in late July. I remember getting a weird feeling about it when I found out we'd finally live together, something that I had hoped and prayed for for so long was finally here and yet I felt a little sad. I think part of me wanted August to get there. I think the hustle of moving pushed those thoughts to the back of my mind for a while but by late August, I was writing in the journal again. Sometimes I don't feel anything when he kisses me, and having sex sometimes just feels like something I do for him rather than something we do together - I feel like I'm putting on a big act or show because I'm just thinking about someone else. Our lease is coming up at the end of this month and while we've applied to a place, we're waiting on a response and likely going to have to apply to a few more backup options because places to rent here in our budget are scarce. We'd stay here but the rent is going to go up like 500-600 dollars and that's just not doable for us for a year with utilities going up and everything else too. I keep finding myself looking at apartments in my ex's state that I can afford on my own, that I could apply to and get easily, and I've been doing that for a few months now. Every time I'm by myself, I think about him, I can almost feel him there with me when I'm walking down the street because I just want him to be so bad. In some ways, I feel like my mind is almost made up, but I don't really know how to move forward because I do love and care about my partner, just not in the same way that I used to. Sometimes I feel like he senses it and tries to do more for me, tries to go the extra mile for me once in a while so that I can feel appreciated, trying to get a little extra attention from me, etc. I feel guilty every day about it.

And the more I think about it, the more I realize that whenever I'm with another person or alone, it doesn't matter, I always wind up wanting to be with my ex instead - its been this way for as long as I can remember, since I was 12 or 13. Maybe its cold feet or just a rough patch, or maybe I'm just growing up and realizing that I made a lot of mistakes that I need to try and fix. We only get one chance at life, and not everyone is lucky enough to meet their lover and best friend in one person. I just feel like no one else compares with him, or no one else can replace him in my heart.
submitted by 2scared2write to relationship_advice [link] [comments]


2021.12.03 19:46 Jemhop Why do I get a "failed to create hard link" error when as far as I can tell, my root and home are on the same partition?

I'm 99% I selected to have a single partition for root and home on install, and both root and home are mounted on /dev/sda3. Output for mount on both
mount | grep root

/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache,subvolid=257,subvol=/root) 
mount | grep home
/dev/sda3 on /home type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache,subvolid=256,subvol=/home) 

To me, those seem like the same partition lol, so I can't work out why I'm getting this error.
submitted by Jemhop to linuxquestions [link] [comments]


2021.12.03 19:46 Moutaz89 Hill girl - [1440x3120]

Hill girl - [1440x3120] submitted by Moutaz89 to Amoledbackgrounds [link] [comments]


2021.12.03 19:46 tunawoll ZEKROM RAID NOW | ADD 3794 1286 7150 OR 5165 2860 1786 OR 4115 0660 5066 | BE ONLINE

submitted by tunawoll to PokemonGoRaids [link] [comments]


2021.12.03 19:46 Koehamster Feelsbadman.jpg

Feelsbadman.jpg submitted by Koehamster to battlefield2042 [link] [comments]


2021.12.03 19:46 TheSanityIsDEAD A branching evolution path for an underappreciated Rookie bird.

A branching evolution path for an underappreciated Rookie bird. submitted by TheSanityIsDEAD to digimon [link] [comments]


2021.12.03 19:46 aspiringgreybeard struct initialized from list, arity mismatch

Tearing my hair out over this...
I have a file with a bunch of colon separated values. I want to step through the file and generate a hash table where the keys are the first value, and the values are a struct composed of the rest of the values on that line.
For example:
animals:dog:cat:pony
and maybe we have something like:
(define struct members (animal1 animal2 animal3))
(make-hash collection)
(define input (string-split ":" "animals:dog:cat:pony"))
(hash-set! collection (first input) (members (rest input))

I get an arity mismatch because the struct constructor is being passed the list '("dog" "cat" "pony") instead of the values. I've tried variations of (call-with-values (rest input) members) to no avail.
Any advice would be very much appreciated. I'm hoping I will look back and laugh at how simple this should have been.
submitted by aspiringgreybeard to Racket [link] [comments]


2021.12.03 19:46 gamersecret2 $501 Off TCL 65-inch 6-Series 4K UHD Dolby Vision HDR QLED Roku Smart TV 2021, for $999

$501 Off TCL 65-inch 6-Series 4K UHD Dolby Vision HDR QLED Roku Smart TV 2021, for $999 submitted by gamersecret2 to 4KTVDealsUS [link] [comments]


2021.12.03 19:46 Lazy-Kitchen3727 My father passed last month. And my psoriasis is clearing up, slowly but surely.

I've been dealing with guttate psoriasis from the age of 11, and I have it pretty bad.
In my case, it never "came and went", it started as a couple of small pink area on my elbows and in span of 10 years took over 40-60% of my body.
In time, I've tried a lot of things, none of which worked.
Part of me always knew my psoriasis was linked to my emotional state of mind.
My father passed away less than 20 days ago. The psoriasis on my body is clearing up. It's getting clearer, thinner, less "squamish", and the center seems increasingly less inflammate.
Textbook.
Now, I don't know what that means. Maybe in another 2 -3 weeks I'll go back to square one. But the difference is clear.
I don't know, I felt like sharing.
Hope you are all doing well.
submitted by Lazy-Kitchen3727 to Psoriasis [link] [comments]


2021.12.03 19:46 xpinoyfalifex Bedding Question

Hello everybody. I currently have two male and two female zebra finches. The bird cage is in my one car garage. I was wondering what type of bedding is good for limiting the bird odor. I currently use newspaper with baking soda sprinkled on top. The birds cannot get to the baking soda because of the bottom grate.
submitted by xpinoyfalifex to Finches [link] [comments]


2021.12.03 19:46 antikytheraton Young paisano

Young paisano submitted by antikytheraton to Mujico [link] [comments]


2021.12.03 19:46 MysticKeiko24 I just got the Basestation v2, but theres an issue with the Audio Meter RGB...

When I select the Audio Meter option for the RGB, nthoing happens. It just stays black and it doesnt detect any audio coming out of my computer(im using headphones btw). Help?
submitted by MysticKeiko24 to razer [link] [comments]


2021.12.03 19:46 paveratis [Coinbase] Earn $10 in Bitcoin after trading $100, and earn another $30+ just for taking quick crypto lessons.

[Coinbase] Earn $10 in Bitcoin after trading $100, and earn another $30+ just for taking quick crypto lessons. submitted by paveratis to referralcodes [link] [comments]


2021.12.03 19:46 throwawayrodney1 Cute ways to ask a girl to be my girlfriend

So I've been talking to this girl and she's mentioned before she wants to be asked out in a cute way and so I need ideas she likes sun sets and Christmas stuff we live in central Ohio.
submitted by throwawayrodney1 to Advice [link] [comments]


http://angelina-cosmo.ru